Všeobecné podmínky používaní e-shopu aventbaby.cz

Tyto všeobecné podmínky používání jsou platné od 25.5.2018.

 

Děkujeme Vám, že jste se rozhodli používat náš e-shop aventbaby.cz Přečtěte si prosím tyto všeobecné podmínky používání, protože náš vztah s Vámi při používání e-shopu aventbaby.cz se jimi bezvýhradně řídí (dále jen "VPP"). Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte nemůžete e-shop aventbaby.cz používat.

1.        Úvodní ustanovení

1.        Tyto všeobecné podmínky se týkají používání e-shopu aventbaby.cz – webové stránky, na které nabízíme k prodeji především kojenecké zboží. E-shop zahrnuje jakékoliv části webové stránky, jejího obsahu, zdrojového a strojového kódu, tak jak jsou námi v jakémkoliv čase provozovány (dále jen "e-shop"). E-shop má za cíl nabízet uživatelům k prodeji kojenecké zboží od světových výrobců.

2.        Pro koupi zboží prostřednictvím e-shopu platí zvláštní Všeobecné obchodní podmínky, které upravují podmínky, za kterých si od nás zboží v naší nabídce zakupujete.

3.        Poskytovatelem a provozovatelem e-shopu jsme my – společnost babiez, s.r.o., se sídlem U Cukrovaru, 190 17 Praha 9, IČO: 24700185, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 167119, založená v České republice (dále jen „babiez“).

4.        Součástí VPP jsou také Podmínky ochrany soukromíCookie policy a jiné dodatečné podmínky kdykoliv zveřejněny babiez během provozu e-shopu, jako odkaz v těchto VPP nebo jiným způsobem. Pokud by byl rozpor mezi ustanoveními jednotlivých podmínek uvedených v předchozí větě, tak obsah těchto VPP má přednost.

5.        Akceptováním těchto VPP a používáním e-shopu souhlasíte s podmínkami, které jsou v nich obsažené.

6.        Potvrzením těchto VPP potvrzujete a zaručujete se, že jste podle platných předpisů České republiky a země Vašeho občanství nebo rezidence, oprávněn s babiez uzavřít platnou smlouvu, která vzniká potvrzením těchto VPP. Pokud používáte e-shop jako zástupce jiné osoby pak potvrzením těchto VPP potvrzujete a zaručujete se, že jste platně a účinně oprávněn takovou osobu zastupovat. Jestliže potvrzujete tyto VPP za společnost nebo jinou právnickou osobu, potvrzujete a zaručujete se, že jste oprávněný za takovýto subjekt uzavřít s babiez platnou smlouvu, která vzniká potvrzením těchto VPP. Pokud nejste podle země Vašeho občanství nebo rezidence plnoletý nebo oprávněný s babiez uzavřít smlouvu na základě těchto VPP bez souhlasu zástupce pak potvrzením těchto VPP potvrzujete a zaručujete se, že máte souhlas zákonného nebo jiného zástupce na používání e-shopu a potvrzení a akceptování těchto VPP . Zároveň potvrzujete a zaručujete se, že jste schopen dodržovat a plnit všechna pravidla, podmínky, povinnosti, závazky, prohlášení a záruky uvedené v těchto VPP.

7.        Tyto VPP platí pro každého, kdo jakýmkoli způsobem používá e-shop.

8.        Jsme oprávněni kdykoliv jednostranně změnit nebo upravovat VPP. Nové znění VPP bude účinné zveřejněním na webové stránce nebo případně mobilní aplikaci e-shopu. V případě, že uživatel e-shopu do deseti (10) pracovních dnů od okamžiku, kdy ho babiez o změně informovala prostřednictvím emailové komunikace nebo mobilní aplikace e-shopu, neoznámí společnosti babiez svůj nesouhlas s novým zněním VPP a z tohoto důvodu od smlouvy neodstoupí, tyto VPP se stanou účinnými pro další právní vztahy smluvních stran. Pokud uživatel e-shopu nesouhlasí se zněním VPP, není oprávněn tento e-shop dále využívat.

9.        Pokud nesouhlasíte s jakýmikoli podmínkami uvedenými v těchto VPP, pak e-shop nejste oprávněn používat a měli byste ukončit používání e-shopu. Váš přístup k e-shopu může být v takové situaci zamezen. Pokud jste nespokojen s jakoukoliv částí e-shopu nebo její funkcionalitou nebo službami babiez pak jediným způsobem vyjádření nesouhlasu je přestat e-shop používat.

10.      Ustanovení těchto VPP se v přiměřeném rozsahu použijí i při používání námi vytvořených programů a aplikaci určených k přístupu na e-shop na jakýchkoliv zařízeních kdykoliv v budoucnosti.

 

 

 

 

2.        Podmínky používání e-shopu

1.        Jako uživatel e-shopu se zavazujete

a.        nenahrávat, neukládat, nepřenášet nebo jinak šířit prostřednictvím e-shopu jakýkoliv škodlivý počítačový kód, soubory nebo programy, jejichž účelem je narušit nebo znemožnit používání e-shopu nebo jiného softwaru nebo hardwaru;

b.        používat e-shop výlučně dovoleným způsobem, v souladu s tímto VPP a / nebo platnými právními předpisy České republiky;

c.        dále neprodávat, nepronajímat, neposkytovat za úplatu nebo bezplatně e-shop nebo jeho část třetím osobám bez souhlasu babiez (např. jako "cloud computing" nebo "software as a service") nebo právo na používání e-shopu jakkoli nezatížit.

2.        Jako uživatel e-shopu nesmíte

a.        shromažďovat, zpracovávat nebo jinak nakládat s osobními údaji nebo jiným obsahem patřícím babiez nebo jiným uživatelům e-shopu pro jakýkoliv účel;

b.        používat automatické prostředky a nástroje (robotů) na stahování, analýzu a získávání dat, dat a obsahu e-shopu, jejich třídění nebo využívání jinak než v souladu s těmito VPP nebo se souhlasem babiez s výjimkou nekomerčních internetových vyhledávačů a nekomerčních veřejných archivů;

c.        neoprávněně přistupovat k počítačovému programu, systémem, serverem nebo infrastruktuře e-shopu nebo jiným systémem babiez nebo vykonávat činnost, která ohrožuje provoz e-shopu, snižuje její kvalitu nebo narušuje její funkcionalitu.

3.        Smíte používat e-shop způsobem, že na svých webových stránkách nebo na webových stránkách třetích osob budete umisťovat odkazy na některé části e-shopu, individuálně inzeráty nebo příspěvky, pokud jsou tyto webové stránky provozované na nekomerční účely nebo za účelem přidávání novinek. Babiez může kdykoli omezit nebo vyloučit možnost nebo množství přidávaných odkazů na Vašich webových stránkách nebo stránkách třetích osob.

4.        E-shop smíte používat pouze způsobem, který jsme na používání e-shopu vytvořili za použití internetových prohlížečů, případně prostřednictvím námi vytvořené mobilní aplikace (pokud bude vytvořena). Nevstupujte do e-shopu jinak než prostřednictvím k tomu určených programů a rozhraní.

5.        Používání e-shopu nesmíte zneužívat. Jsme oprávněni pozastavit nebo zrušit podle vlastního uvážení takové používání e-shopu, které by odporovalo těmto VPP nebo jinak dle našeho vlastního uvážení zasahovalo do provozu a užívání e-shopu. V případech kdy Vám bude zrušen přístup k e-shopu jsme oprávněni vymazat a odstranit jakýkoli Vámi do e-shopu poskytnutý nebo nahraný obsah.

6.        Jakékoliv restrikce uvedené v tomto článku VPP platí všeobecně, ledaže je některé použití e-shopu výslovně povoleno všeobecně závaznými právními předpisy a v takovém případě výlučně v rozsahu takového zákonného oprávnění.

7.        V souvislosti s používáním e-shopu můžeme do jednotlivých částí e-shopu umístit reklamu třetích stran. Rozsah umístěné reklamy jsme oprávněni dle vlastního uvážení měnit a rozšiřovat. Jako uživatel e-shopu dáváte svůj souhlas s umisťováním reklamy v jednotlivých částech e-shopu.

8.        E-shop může využívat i jiné služby třetích stran, např. Google Maps / Earth mapovací služby. Používání těchto služeb může mohou být upraveny v podmínkách poskytovatelů těchto služeb.

9.        E-shop může obsahovat odkazy na jiné webové stránky a soubory. Babiez nekontroluje obsah těchto webových stránek a souborů a není v žádném případě zodpovědný za jejich obsah, služby a materiály na těchto webových stránkách.

10.      V případě, jestliže při využívání e-shopu, ať už na nákup zboží nebo při registraci zákaznického účtu poskytnete babiez osobní údaje, tak na používání a zpracování těchto údajů se vztahují Podmínky ochrany soukromí.

3.        Podmínky založení a vedení zákaznického konta

1.        Nákup prostřednictvím e-shopu je možný i bez založení zákaznického účtu. Zákaznické konto si můžete vytvořit registrací přímo v e-shopu nebo prostřednictvím ověřovací služby třetích stran (Google+, Facebook Connect), přičemž na takové vytvoření účtu se mohou vztahovat zvláštní podmínky těchto třetích stran.

2.        Nákup prostřednictvím e-shopu se uskutečňuje vytvořením a odesláním objednávky, která se vytváří přidáváním Vámi požadovaného zboží do košíku a následným vyplněním údajů v objednávkovém formuláři a potvrzením objednávky.

 

3.        Pokud si vytvoříte vlastní zákaznické konto v e-shopu, toto bude zajištěno Vámi určeným heslem. Doporučujeme použít heslo, které obsahuje kombinaci velkých a malých písmen, číslic a jiných znaků nepřiřaditelná k Vaší osobě nebo Vašemu účtu.

4.        Vytvořením zákaznického konta souhlasíte s tím, že budete zodpovědný

a.        za poskytnutí aktuálních, přesných a úplných informací vyžadovaných při registraci;

b.        za zachovávání přesnosti, úplnosti a aktuálnosti poskytnutých informací;

c.        za provádění všech opatření k zajištění ochrany Vašeho hesla a účtu.

5.        Pokud v rámci používání e-shopu umožníte třetím osobám využívat e-shop prostřednictvím Vašeho konta, zodpovídáte za to, že takové třetí osoby budou při používání e-shopu řídit těmito VPP. Porušení těchto VPP těmito osobami se bude považovat za porušení těchto VPP Vámi.

6.        Pokud máte pocit nebo podezření, že bezpečnost Vašeho účtu byla narušena nebo třetí osoba neoprávněně získala přístup k Vašemu kontu, neprodleně prosím kontaktujte babiez. Babiez nezodpovídá za škody, které Vám vzniknou v souvislosti s narušením bezpečnosti Vašeho účtu nebo v důsledku toho, že třetí osoba neoprávněně získala přístup k Vašemu účtu.

7.        Zavazujete se v celém rozsahu odškodnit (dáváte tímto slib odškodnění) babiez, jeho ředitelů, zaměstnanců, pracovníků, zástupců a dodavatelů za jakékoliv ztráty, škody a náklady (včetně nákladů na právní zástupce), které jim vzniknou nebo které utrpí v souvislosti s tím, že jste porušili podmínky těchto VPP.

8.        V případě zrušení nebo omezení funkčnosti e-shopu v souladu s těmito VPP může být Vaše zákaznické konto zablokované nebo zrušené a Vám může být zamezen přístup k samotnému účtu a jakémukoli obsahu konta. Při zablokování nebo zrušení účtu není babiez povinen odstranit obsah konta. Babiez není povinný po zrušení účtu zpřístupnit Vám obsah zákaznického konta.

1.        Pokud si přejete své konto zrušit nebo jej vymazat kontaktujte nás prosím na

 

4.        Práva k e-shopu a obsahu

1.        Výlučným vlastníkem a držitelem všech majetkových práv a jiných práv duševního vlastnictví k e-shopu a jakékoliv jeho části, obsahu e-shopu, ochranným známkám a logům e-shopu je výlučně babiez.

2.        E-shop a všechny jeho součásti, včetně grafických prvků, jejich rozložení, textů, rozhraní a jiných součástí e-shopu jsou chráněny podle práva České republiky a mezinárodních smluv v oblasti práv duševního vlastnictví. Jakékoliv použití e-shopu jinak, než v souladu s těmito VPP vyžaduje písemný souhlas babiez. Nejste oprávněn bez souhlasu babiez používat značky a loga patřící babiez ani používat jiné grafické prvky e-shopu.

3.        Nejste oprávněný měnit zdrojový nebo strojový kód e-shopu a snažit se o jejich zpětný překlad a ani jinak zasahovat do jeho funkcionalit. E-shop není poskytován pod některou z volně šiřitelných licencí (GNU GPL a jiné volně šiřitelné licence).

5.        Modifikace e-shopu

1.        Vyhrazujeme si právo kdykoliv změnit, doplnit, pozastavit nebo ukončit provozování e-shopu nebo jakékoliv jeho části. Rovněž si vyhrazujeme právo přidat nové omezení vztahující se na používání e-shopu.

2.        Nejste oprávněn domáhat se jakýchkoli nároků, škod, ztrát nebo odškodnění vůči babiez v souvislosti se změnou, doplněním, pozastavením nebo ukončením provozování e-shopu nebo jakékoliv její části nebo v souvislosti s Vaším používáním e-shopu.

6.        Zodpovědnost

1.        Babiez neposkytuje žádné z následujících záruk a prohlášení:

a.        e-shop bude poskytován včas, bez přerušení a bez chyb;

b.        e-shop bude kompatibilní a bude bez vad spolupracovat s jiným hardwarem, softwarem, systémem nebo daty;

c.        chyby e-shopu budou odstraněné řádně a včas.

 

2.        Babiez nezodpovídá za vady e-shopu a neposkytuje záruku za jakost e-shopu.

3.        Babiez e-shop provozuje a poskytuje ve stavu v jakém je (as is) bez jakýchkoli záruk a prohlášení.

4.        Babiez, jeho ředitelé, zaměstnanci, pracovníci, zástupci a dodavatelé v žádném případě neodpovídají za žádné přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody (včetně ušlého zisku), poškození dobrého jména nebo dat vyplývající z používání e-shopu, dostupnosti, spoléhání k užívání, vlastnosti a funkce e-shopu, nemožnosti užívat e-shop, změny nebo zablokování e-shopu, a to i v případě, že jste nás na tuto skutečnost upozornili.

5.        Babiez nenese zodpovědnost za chybovost, výluky nebo výpadky e-shopu, které jsou způsobeny chybovostí, výlukami nebo výpadky Vašich systémů, veřejné komunikační sítě nebo dodávek elektrické energie.

6.        V každém případě babiez odpovídá za jakékoli nároky podle těchto VPP nebo podle předpokládaných záruk jen do výše ceny uhrazené za zboží zakoupené prostřednictvím e-shopu.

 

7.        Závěrečné ustanovení

1.        Nejste oprávněn převést nebo postoupit jakákoliv práva z těchto VPP na třetí osobu bez souhlasu babiez.

2.        Tyto VPP obsahují úplnou a jedinou dohodu mezi Vámi a babiez ohledně používání e-shopu a nahrazují jakékoliv předchozí písemné či ústní dohody nebo ujednání mezi Vámi a babiez ohledně používání e-shopu.

3.        Žádné nepoužití jakéhokoli práva nebo nároku podle těchto VPP ze strany babiez neznamená zřeknutí se nebo vzdání se tohoto práva a babiez je oprávněno kdykoliv takové právo nebo nárok uplatnit.

4.        Pokud by některá ustanovení těchto VPP a smlouvy uzavřené mezi Vámi a babiez měly být neplatnými už v době jejího uzavření, nebo se stanou neplatnými později po uzavření smlouvy, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení VPP. Namísto neplatných ustanovení VPP se použijí ustanovení občanského zákoníku, Obchodního zákoníku, Autorského zákona a ostatních platných právních předpisů České republiky, které jsou svým obsahem a účelem nejblíže obsahu a účelu.

5.        Pro doručování elektronických zpráv (e-mail) platí, že elektronická písemnost se považuje za doručenou jejím doručením do emailové schránky adresáta. Pro doručování písemností platí, že zásilka se považuje za doručenou i v případě, pokud ji adresát odmítne převzít, nebo i v případě, že si ji adresát vlastním zaviněním nebo opomenutím nepřevezme. V takovém případě se považuje za doručenou uplynutím úložní doby na poště v trvání podle určení odesílatele a vrácením zásilky odesílateli, o čemž musí odesílatel prokázat nepoškozené důkaz. Oznámení doručovány prostřednictvím doručovatele – kurýrní služby budou považovány za doručené momentem převzetí adresátem. V případě neúspěšnosti doručení kurýrní službou se považuje za moment doručení třetí den po provedení prvního pokusu o doručení, přičemž provedení pokusu o doručení se prokáže prohlášením doručovatele – kurýrní služby.

6.        Na základě těchto VPP vzniká mezi Vámi a babiez smluvní vztah, který se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory týkající se nároků vyplývajících z těchto VPP nebo užívání e-shopu či související s těmito VPP nebo e-shopem budou výlučně v kompetenci soudů České republiky. Vy i babiez souhlasíte s tím, že takové spory budou podléhat jurisdikci těchto soudů.

2.        V případě jakýchkoliv dotazů nás můžete kontaktovat na adrese

AVENTbaby.cz > Obchodní podmínky > Všeobecné podmínky používaní e-shopu aventbaby.cz
Loading...

Obchodní podmínky

Loading...

Obchodní podmínky